Ar-Ge Merkezi Kurulumu

Ar-Ge Merkezleri, “Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden (16/02/2016 yürürlüğe giren 6676 Sayılı Kanun kapsamında öncelikli alanlarda faaliyet gösteren sektörler için eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 15’e indirilmiştir), yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.”

Ar-Ge Merkezi Kurulum Faaliyetleri

1.Ar-Ge Merkezi teknik ve ekonomik fizibilitesinin yapılması,
2.Başvuru için yol haritası oluşturulması ve iş geliştirme çalışmaları,
3.Ar-Ge Merkezi proje grubunun kurulması,
4.Ar-Ge Merkezi organizasyonunun kurulması,
5.Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu,Gelir Vergisi Kanunu ve SGK ‘nın ilgili maddeleri kapsamında;
a.Masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi,
b.Şirket hesap planının yapılandırılması,
c.Ar-Ge Merkezi bütçe –kontrol sistemi.
6.Ar-Ge stratejisinin oluşturulması,
7.Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması,
8.Başvuru,takip ve müracaat revizyonlarının yapılması,
9.Başvuru onayını müteakip;
-Ar-Ge Merkezi Yönetmeliğinin yazılması,
-İzleme,değerlendirme ve raporlama,
-Bağlı bulunulan vergi dairesi ile SGK kurumuna müracaat,
-Ar-Ge vergi indiriminin hesaplanması, ve;
Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi ,yönetim eğitimleri.